نيك فايل

نيك فايل

نیک فایل - دانلود پاورپوينت حسابداري موجودي مواد و كالا بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت حسابداري موجودي مواد و كالا (استاندارد حسابداري شماره 8)} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت حسابداري موجودي مواد و كالا (استاندارد حسابداري شماره 8)

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان حسابداري موجودي مواد و كالا(استاندارد حسابداري شماره 8) شامل طبقه بندي موجوديهاي كالا، سيستم هاي ثبت واندازه گيري مقادير موجوديهاي مواد وكالا، دامنه كاربرد استاندارد حسابداري شماره 8، اندازه گيري موجودي مواد و كالا، بهاي تمام شده موجودي مواد و كالا، بهاي تمام شده موجودي ها در واحدهاي خدماتي، روش هاي محاسبه بها

==============

پاورپوينت حسابداري موجودي مواد و كالا (استاندارد حسابداري شماره 8)

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت حسابداري موجودي مواد و كالا

بازدید :      ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۴:۱۵:۲۰     ياسر

دانلود پاورپوينت حسابداري موجودي مواد و كالا

نیک فایل - دانلود پاورپوينت حسابداري دارايي هاي نامشهود استاندارد حسابداري بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت حسابداري دارايي هاي نامشهود (استاندارد حسابداري شماره 17)} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت حسابداري دارايي هاي نامشهود (استاندارد حسابداري شماره 17)

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان حسابداري دارايي هاي نامشهود(استاندارد حسابداري شماره 17) شامل هدف استاندارد شماره 17، تعريف دارايي نامشهود، شناخت و اندازه گيري اوليه دارايي نامشهود، ارزشيابي داراييهاي نامشهود، اندازه گيري بهاي تمام شده به گونه اي قابل اتكا، نمونه‌هايي از مخارجي كه در بهاي تمام شده دارايي نامشهود منظور نمي‌شود، اندازه‌گيري

==============

پاورپوينت حسابداري دارايي هاي نامشهود (استاندارد حسابداري شماره 17)

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت حسابداري دارايي هاي نامشهود استاندارد حسابداري

بازدید :      ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۴:۱۴:۵۷     ياسر

دانلود پاورپوينت حسابداري دارايي هاي نامشهود استاندارد حسابداري

نیک فایل - دانلود پاورپوينت ماليات بر سود بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت ماليات بر سود} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت ماليات بر سود

توضيحات كوتاه:

ماليات بر سود در حسابداري مالي

==============

دانلود پاورپوينت ماليات بر سود

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت ماليات بر سود

بازدید :      ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۴:۱۴:۲۶     ياسر

دانلود پاورپوينت ماليات بر سود

نیک فایل - دانلود پاورپوينت طرح هاي بازنشستگي بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت طرح هاي بازنشستگي} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت طرح هاي بازنشستگي

توضيحات كوتاه:

طرح هاي بازنشستگي

==============

پاورپوينت طرح هاي بازنشستگي

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت طرح هاي بازنشستگي

بازدید :      ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۴:۱۴:۱۰     ياسر

دانلود پاورپوينت طرح هاي بازنشستگي

نیک فایل - دانلود پاورپوينت حسابداري ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت حسابداري ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي (استاندارد حسابداري شماره 4)} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت حسابداري ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي (استاندارد حسابداري شماره 4)

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان حسابداري ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي (استاندارد حسابداري شماره 4) شامل تاريخ اجرا استاندارد حسابداري شماره 4، تفاوت ذخاير و ساير بدهي ها، شناخت ذخاير، رويداد تعهدآور، بدهي احتمالي، تفاوت ذخاير و بدهي هاي احتمالي، دارايي احتمالي، اندازه‌گيري ذخاير، اندازه‌گيريريسك و ابهام، اندازه‌گيريواگذاري م

==============

پاورپوينت حسابداري ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي (استاندارد حسابداري شماره 4)

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت حسابداري ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي

بازدید :      ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۴:۱۳:۴۹     ياسر

دانلود پاورپوينت حسابداري ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي

نیک فایل - دانلود پروژه رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه استاندارد حسابداري بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه (استاندارد حسابداري شماره 5)} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه (استاندارد حسابداري شماره 5)

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه استاندارد حسابداري شماره 5 شامل تاريخ اجراي استاندارد حسابداري شماره 5، هدف استاندارد حسابداري شماره 5، رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه، تاريخ تاييد صورت هاي مالي، شناخت و اندازه گيري رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه، نمونه‌اي از رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه،

==============

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه (استاندارد حسابداري شماره 5)

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پروژه رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه استاندارد حسابداري

بازدید :      ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۴:۱۲:۲۳     ياسر

دانلود پروژه رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه استاندارد حسابداري

نیک فایل - دانلود پاورپوينت آثار تغيير قيمتها بر گزارشگري مالي بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت آثار تغيير قيمتها بر گزارشگري مالي} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت آثار تغيير قيمتها بر گزارشگري مالي

توضيحات كوتاه:

گزارشگري مالي و حسابداري قيمتها، تغييرات در سطح عمومي قيمتها، روشهاي ارزيابي دارايي ها، روشهاي حسابداري، بهاي تمام شده تاريخي، مفهوم روشهاي تعديلي، روشهاي اندازه گيري ارزش جاري، بررسي موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايران ، رابطه تبديل ارز و تغيير سطح قيمتها، رويكرد خالص سرمايه‌گذاري (رويكرد جاري)در حجم 51 اسلايد همراه باتصاوير و توضيحات كامل و

==============

دانلود پاورپوينت آثار تغيير قيمتها بر گزارشگري مالي

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت آثار تغيير قيمتها بر گزارشگري مالي

بازدید :      ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۴:۱۱:۴۶     ياسر

دانلود پاورپوينت آثار تغيير قيمتها بر گزارشگري مالي

نیک فایل - دانلود پاورپوينت تاريخچه حسابداري ايران و جهان بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت تاريخچه حسابداري ايران و جهان} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت تاريخچه حسابداري ايران و جهان

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان تاريخچه حسابداري ايران و جهان شامل تاريخچه حسابداري جهان، نخستين دفاتر حساب دوطرفه، ابداع حسابداري صنعتي و حسابداري مديريت، حسابداريحرفه اي و حسابرسي، تاريخچه حسابداري ايران، تاريخچه حسابداري ايران قبل از سلام، سيستم هاي حسابداري در ايران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاريه، سيستم هاي حسابداري از دوران قاجاريه

==============

دانلود پاورپوينت تاريخچه حسابداري ايران و جهان

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت تاريخچه حسابداري ايران و جهان

بازدید :      ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۴:۱۱:۲۳     ياسر

دانلود پاورپوينت تاريخچه حسابداري ايران و جهان

نیک فایل - دانلود پاورپوينت خط مشي و سياست گذاري حسابداري بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت خط مشي و سياست گذاري حسابداري} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت خط مشي و سياست گذاري حسابداري

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان خط مشي و سياست گذاري حسابداري شامل روش هاي سياست گذاري، تدوين مقررات حسابداريديدگاه هاي موافق و مخالف، مديريت فرايند سياست گذاريهاي حسابداري، راه هاي گوناگون تدوين سياست هاي حسابداري، سياست گذاري در سطح شركت، سياست گذاري فراسوي مرزهاي شركت، مقايسه كشور ها در زمينه ماهيت تدوين سياست هاي حسابداري، روش هاي تدوين

==============

دانلود پاورپوينت خط مشي و سياست گذاري حسابداري

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت خط مشي و سياست گذاري حسابداري

بازدید :      ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۴:۰۹:۵۶     ياسر

دانلود پاورپوينت خط مشي و سياست گذاري حسابداري

نیک فایل - دانلود پاورپوينت دارايي هاي بلند مدت و استهلاك بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت دارايي هاي بلند مدت و استهلاك} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت دارايي هاي بلند مدت و استهلاك

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان دارايي هاي بلند مدت و استهلاك شامل تعريف دارايي، دارايي ثابت مشهوديا عملياتي، دارايي هاي استهلاك پذير، دارايي هاي استهلاك ناپذير، دارايي هاي نقصان پذير، بهاي تمام شده يك دارايي ثابت، دارائي ثابت نامشهود، مشخصات دارايي هاي نامشهود، استهلاك چيست، حسابداري استهلاك چيست،انواع استهلاك، علل استهلاك، برآورد استهلاك

==============

دانلود پاورپوينت دارايي هاي بلند مدت و استهلاك

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت دارايي هاي بلند مدت و استهلاك

بازدید :      ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۴:۰۹:۳۸     ياسر

دانلود پاورپوينت دارايي هاي بلند مدت و استهلاك

   آخرین مطالب ارسالی

جدید     دانلود تحقيق تاثير رابطه والدين بر تربيت فرزندان
    دانلود تحقيق حقوق بيمه هاي دريايي
    دانلود تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران
    مقاله اخلاق و معاشرت در خانواده
    مقاله شناخت گناه ، آثار و ارزيابي گناه انديشه و عمل
    مقاله حضرت مهدي، ظهور امام زمان و مهدويت در اديان مختلف
    دانلود مقاله بررسي انقلاب اسلامي
    دانلود مقاله راهكارهاي همكاري هوشمندان
    دانلود پروژه طراحي يك وب سايت
    دانلود تحقيق فلسفه احكام و اعمال حج از منظر آيات و روايات

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان